Obchodné podmienky spoločnosti Pink service s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Pink service s.r.o., Obchodná 5, 900 26 Slovenský Grob, IČO:47 416 165 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.pinkservice.sk (ďalej len „systém“).

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.pinkservice.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a Obchodného zákonníka.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou www.pinkservice.sk. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa považuje za záväzné potvrdenie objednávky.
2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode  4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať nás písomnou formou (e-mail) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na vlastné náklady na našu adresu uvedenú na www.pinkservice.sk a to za nasledujúcich podmienok:

o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra

Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar neposielajte na DOBIERKU! (nebude prevzatý).
Pretože my posielame tovar poriadne zabalený, vyžadujeme, že tovar musí byť pri odosielaní zabalený, nielen vo vlastnom obale, ale aby nedošlo pri jeho preprave k znehodnoteniu (zašpinenie, roztrhanie, polámanie, atď….)! Nezabalené zásielky nepreberieme!!!
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Spoločnosť Pink service s.r.o. si vyhradzuje právo na náklady, ktoré skutočne vynaložila na zaslanie tovaru . ( Poštovné + dobierka )

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%. Dodávateľ nie je platcom DPH.

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

5.4  Akcie a Zľavy
Pokiaľ nie je uvedené inak, zľavy sa nesčítavajú a nie je možné ich kombinovať s inými zľavami .
Tiež ich nemožno uplatniť spätne. Ak prebieha viac akcií (zliav) naraz, uplatňujeme iba najvyššiu zľavu, podľa akcie, ktorá práve prebieha. Zľava sa odpočítava iba z ceny tovarov, nie z ceny celkovej objednávky (cena dopravy zostáva nezmenená). Zľavy počas akcií sa neodpočítavajú automaticky, ale odpočítavame ich manuálne pri spracovávaní objednávky, podľa kupónu zadaného zákazníkom do poznámky pri objednávke (napr. 10 percent).
Zadanie kupónu (kód zľavy) do poznámky pri objednávke je povinné, ináč zľava nie je odpočítaná.
Po spracovaní je zákazníkovi odoslaný e-mail o spracovaní objednávky s upravenou cenou (po zľave).

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť Pink service s.r.o. si balné neúčtuje.

6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky.www.pinkservice.sk

Cena poštovného pre Českú republiku je podľa veľkosť balíka od 8 EUR.

Cena poštovného bude kupujúcemu oznámená ihneď po obdržaní objednávky na webovej stránke www.pinkservice.sk.

Doprava pre Českú republiku nad 150 EUR je ZDARMA

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Pink service s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií.

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo kuriérovi.

7.3 Hotovostne v sídle spoločnosti ( odberné miesto ) na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

7,5 Podmienky pre Českú republiku

Tovar bude zaslaný iba Slovenskou poštou, na základe uhradenej zálohovej faktúry .  Uhradená zálohová faktura znamená , že suma bola pripísaná na bankový účet spoločnosti Pink service s.r.o.

 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

Tovar sa do Českej republiky sa na dobierku nezasiela.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

8.1.1 Odoslané do 24 hodín znamená, že tovar bude odoslaný do 24 hodín od zadania objednávky. ( neplatí v sobotu, nedeľu, štátne sviatky a dni pokoja…). Objednávky zasielané v kuriérskou spoločnosťou vybavujeme v piatok do 12:00. Následné vybavenie objednávky je možné až nasledujúci pracovný deň. To isté platí pri zasielaní tovaru pred štátnymi sviatkami. Objednávky zasielané Slovenskou poštou vybavujeme v piatok do 18:00. Následné vybavenie objednávky je možné až nasledujúci pracovný deň. To isté platí aj pri zasielaní tovaru pred štátnymi sviatkami.

 

8.1.2 Odoslané do 7 dní znamená, že tovar je objednaný u nášho zahraničného dodavateľa a už bol zaslaný na Slovensko do spoločnosti Pink service s.r.o.

8.1.3 Odoslané do 15-30 dní znamená, že tovar na základe Vášho záujmu objednáme v zahraničí  – TOVAR NA OBJEDNÁVKU. Podmienené uhradením zálohovej faktúry.

Spôsob platby za tovar (prevod na účet) nemá žiadny vplyv na skrátenie trvania dodacej doby. Objednávky doručené po 19:00 hod., v sobotu, nedeľu a dni pracovného voľna budú vybavené v prvý nasledujúci pracovný deň.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.5 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

8.8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

8.9. Viac informácií o cenách a spôsobe dopravy na www.pinkservice.sk

Zásielky väčších rozmerov a objednávky s dopravou zadarmo sú posielané kuriérskou službou.

Nedoručené zásielky
1.1.  Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (nesprávna adresa, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.) odošleme zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne 7 dní od odoslania správy.
2.2.  Ak nás zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, doúčtujeme k celkovej cene zásielky druhý raz cenu dopravy, aká bola pri prvom odoslaní v prípade, že poštovné bolo zdarma, bude doúčtovaná suma podľa spôsobu dodania (kuriér, pošta ). Za skladovanie nášho tovaru pri vrátenej zasielke si spoločnosť Pink service s.r.o. vyhradzuje právo na úhradu 20EUR.

V prípade, že tovar bude vrátený späť bez udania dôvodu, má spoločnosť Pink service s.r.o. nárok na preplatenie nákladov na prepravu zásielky na adresu kupujúceho a spätnej zásielky na adresu spoločnosti Pink service s.r.o. ( pošta, kuriér)+20 EUR za zadržanie zásielky .

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Reklamačné podmienky sa riadia podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka.
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Pink service s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.
/podľa Obchodného zákonníka pre právnické osoby alebo fyzické osoby s prideleným IČO je záručná doba skrátená na 12 mesiacov/.

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Pink service s.r.o.  je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Pink service s.r.o
Obchodná 5
900 26 Slovenský Grob

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.pinkservice.sk

10.1 Spoločnosť Pink service s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.pinkservice.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2 Spoločnosť Pink service s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.

10.3. Spoločnosť Pink service s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných údajov

11.1 Spoločnosť Pink service s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom(heckerom).

Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.10.2016
Označenie prevádzkovateľa (predávajúceho):

Pink service s.r.o
Obchodná 5, 900 26 Slovenský Grob
IČO:  47 416 165
DPH: 2023901704
Číslo účtu: 2928902449 / 1100 Tatra banka

IBAN: SK8411000000002928902449
Spoločnosť zapísaná v ORSR Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 93281/B

E-mail: info@pinkservice.sk
Telefón: +421911700713